Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.       Úvodní ustanovení
2.       Kupní smlouva (objednávka)
3.       Odstoupení od kupní smlouvy
4.       Cena, platební podmínky
5.       Dodání, převzetí zboží
6.       Práva z vadného plnění (záruka, reklamace)
7.       Ochrana osobních dat
8.       Závěrečná ustanovení


1.       Úvodní ustanovení

 

1.1.    Tyto obchodní podmínky platí pro výběr a nákup zboží v obchodě SILENT-TIME prostřednictvím www.silent-time.cz. Sekce e-shop v rámci www.silent-time.cz  slouží zejména jako katalog pro prodej v kamenné prodejně. Základní podmínkou pro objednání zboží prostřednictvím www.silent-time.cz je akceptace těchto obchodních podmínek, ke které je kupující systémem vyzván v průběhu tvorby objednávky.

 1.2.    Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník. Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek mohou uzavírat jak spotřebitel, tak podnikatel. 


Provozovatel obchodu:
The Nation s.r.o..
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 
IČ: 17147204 DIČ: není plátce DPH
Zapsána v obchodním rejstříku Městský soud Praha,odd.C vl. 367358
Číslo účtu: 2902465367/2010 Fio Banka

Výdejní místo :

Bývalý zemědělský areál Líšnice
Líšnice č. 308
252 10 Líšnice

e-mail: info@silent-time.cz

Telefon: +420 722 653 451
 

2.       Kupní smlouva (objednávka) 

2.1.    Veškeré objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím www.silent-time.cz  jsou závazné.  Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno a kontaktní telefon a email pro případnou zpřesňující komunikaci. 

2.2.    Kupní smlouva vzniká v okamžiku odesláním objednávky. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Kupní smlouvu a její části lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit celkovou cenu. U zboží na zakázku náleží prodávajícímu plná cena zakázky.

 2.3.    Informace na www.silent-time.cz mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Vyobrazení zboží se může v detailech lišit od skutečného provedení. Týká se zejména barevné škály, zboží v rustikálním designu a zboží vyráběného na zakázku jako originální kus. Ověřit správnost a případně vyžádat si upřesnění informací o objednávaném zboží je odpovědností kupujícího a prodávající má za to, že objednáním zboží kupující jeho vlastnosti zcela chápe a akceptuje. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na www.silent-time.cz.

 2.4.    Uživatel akceptací těchto obchodních podmínek a uzavřením kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.5.    V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle charakteru vady buď opravou, nebo výměnou za zboží bezvadné. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl.

 

3.       Odstoupení od kupní smlouvy 

3.1.    Je-li kupujícím spotřebitel (ne podnikatel), má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu sdělit písemným vyjádřením, kde vedle identifikace (číslo objednávky, faktury) výslovně uvede, že odstupuje od smlouvy v zákonné lhůtě podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. a zaslat na email info@silent-time.cz.  Požaduje-li spotřebitel vrátit peníze na účet, písemně sdělí prodávajícímu jeho číslo.

 3.2.    Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy podle čl. 5.1. v případě dodávky

zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Tímto zbožím se rozumí také zboží vyrobené, případně prodávajícím pro spotřebitele upravené podle výslovné objednávky spotřebitele a zboží, které  je označené jako „NA ZAKÁZKU“.Spotřebitel má před objednáním tohoto zboží možnost osobně ověřit jeho kvalitu a standard v kamenné prodejně prodávajícího, kde je zpravidla k dispozici zboží stejné produktové řady. Případně má spotřebitel možnost vyžádat od prodávajícího doplňující technické informace o objednávaném zboží, případně detailní fotografie. U takto označeného zboží nelze odstoupit od smlouvy podle čl. 3.1. 

 3.3.    U zboží neoznačeného jako zboží "NA ZAKÁZKU " lze odstoupit od smlouvy podle čl. 3.1. Spotřebitel zašle, případně dodá kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd - v případě, že je součástí zboží.) Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání (použití, opotřebování)  a s originálním dokladem o koupi na adresu provozovny : The Nation s.r.o., V Občanském domově 2, 140 00 Praha 4 - Nusle v uvedené lhůtě (určující je datum doručení). Zboží nelze zaslat na dobírku.

 3.4.    Vrácené zboží bude po jeho doručení zkontrolováno. V případě dodání zboží podle čl. 3.1. budou peníze za zboží zaslány na adresu spotřebitele, nebo převodem na účet spotřebitele a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží prodávajícímu. Prodávající je oprávněn požadovat na spotřebiteli potvrzení příslušného daňového dokladu - dobropisu, který spotřebiteli zašle neprodleně po obdržení zboží podle čl.3.1.

 3.5.    Kupující není oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, není-li jinak uvedeno v těchto obchodních podmínkách. V případě takového odstoupení je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat náklady, které mu tím vznikly.

3.6.   Na zboží označené s patinou nelze uplatňovat nárok na vzhled zboží, patinování je unikátní a je součástí produktu.

3.7.   U zboží NA ZAKÁZKU - nelze odstoupit dle bodu 3.1. - dle zákona č.89/2012 viz bod 3.2.

3.8   U zboží NA OBJEDNÁVKU, SKLADEM má zákazník právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení - rezervaci zboží jen v případě,že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky e kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží NA OBJEDNÁVKU, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v souvislosti se zajištěním zboží došlo k prokazatelným  nákladům, jako zbytečná přeprava, poplatky karetních společností apod.

 3.8.    V případě vrácení zboží nás kontaktujte na email: info@silent-time.cz a budou Vám zaslány podklady k vrácení balíčku, zásilky.

  

4.       Cena, platební podmínky

 4.1.    Ceny zboží uvedené na www.silent-time.cz jsou platné ke dni uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží neobsahují dopravu a další poplatky (stěhování apod.).  Cena dopravy, stěhování a případných dalších služeb je vždy stanovena individuálně podle charakteru služby ( Toptrans, PPL, atypická přeprava apod…)

 4.2.    Veškeré zboží a služby lze hradit v kamenné prodejně v hotovosti, nebo platební kartou. Zboží, které je označeno „skladem“ lze hradit při převzetí (dobírka). Zboží, které je označeno „na objednávku“   - závaznost v těchto případech je až po uhrazení. U zboží  „na zakázku“ je tato kupní smlouva závazná, jedná se o zboží vyráběné pro kupujícího na přání..

 4.3.    Podle charakteru objednávaného zboží může prodávající požaduje po kupujícím úhradu nebo zálohu úhrady a to následovně dle označení u jednotlivých položek produktů:

NA OBJEDNÁVKU  -  platba 100 % předem - zboží je nutné uhradit předem - nelze zaslat na DOBÍRKU
NA DOTAZ                -  platba 100 % předem - vyčkejte na potvrzovací email o dostupnosti položky
NA ZAKÁZKU *         - platba 70 % předem - vyčkejte na zálohovou fakturu, lze platit převodem, internetovou platbou, 
SKLADEM                 - platba na dobírku, převodem, internetovou platbou, hotově při převzetí

Takto sjednanou cenu kupující uhradí neprodleně po uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy nebo platby déle než 3 kalendářní dny je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Objednávky se zruší automaticky do 5-ti dnů v případě platby převodem, okamžité zrušení pak platí pro objednávky, kdy internetová platba není úspěšně odeslána. Zboží je zasíláno až po připsání celé zálohy, částky na účet prodávajícího (tj. včetně poštovného,dopravného či dalších služeb). Upřednostněn je zákazník, který uhradí platbu jako první.

4.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad.

5.       Dodání, převzetí zboží

5.1.    Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky a prodávající její délku vždy uvede do potvrzení objednávky.  

 5.2.    Objednané zboží, které je „skladem“, bude dodáno obvykle do 2-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů u zboží označeného "zrychlená zakázka" či zboží označené „na objednávku“ , bude dodáno běžně v termínu 2-4 týdny a „na zakázku“ v termínu 8-12 týdnů od závazného potvrzení objednávky a případně zaplacené zálohy. U atypicky upravovaných rozměrů je dodávka až 9-13 týdnů.


5.3.    O tom, že prodávající předal zásilku k přepravě zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem, případně SMS nebo telefonicky.

5.4.   Doplatek faktury za zboží + přeprava je zaslána před odesláním zboží. Po uhrazení faktury je zboží expedováno.Tuto fakturu je nutné uhradit do 7-mi kalendářních dnů. U neuhrazeného zboží bude zákazníkovi účtováno penále 0,1 % z dlužné částky + 100,- Kč/ za 1 m3  za každý započatý den jako skladné. U zaplaceného a neodebraného zboží se skladné po dobu dalších 10 dnů neúčtuje.

5.5.    Kupující se zavazuje objednané zboží uhradit, převzít a převzetí potvrdit odpovídajícím způsobem  (dodací list, potvrzení dopravci apod.). Kupující je povinen odmítnout zboží převzít, pokud zboží vykazuje zjevné vady, nebo poškození. Toto nepřevzetí kupující neprodleně písemně sdělí prodávajícímu a uvede důvody, pro které zboží nepřevzal. V případě zjevného poškození zboží během přepravy, je toto kupující povinen protokolárně zaznamenat ve chvíli převzetí od dopravce nebo ihned zaslat dopravci reklamaci o poškozené zásilce (foto v originál obalu, samotný obal-všechny vrstvy - poškození apod). Zboží převzaté s vadou způsobenou dopravcem a protokol zašlete na info@silent-time.cz. Reklamace vadného zboží započne dnem převzetí zásilky do provozovny dodavatele : SILENT-TIME - The Nation s.r.o., Jesenická 372, 150 00 Praha 5

 

6.       Práva z vadného plnění (záruka, reklamace)

 6.1.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

 6.2.    Vadu, kterou hodlá kupující uplatnit jako záruční (reklamace), písemně oznámí prodávajícímu neprodleně po jejím zjištění. V případě dohody obou stran (sleva z ceny, oprava na místě apod.) bude tato písemně potvrzena. Nedojde-li k dohodě, kupující prodávajícímu reklamované zboží předá. Prodávající je pak povinen do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží oznámit písemně kupujícímu stanovisko, zda uznává, nebo neuznává reklamaci za oprávněnou. V případě oprávněné reklamace je prodávající do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží povinen odpovídajícím způsobem vadu odstranit. V případě, že prodávající neuzná reklamaci za oprávněnou, písemně toto kupujícímu do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží oznámí a vyzve ho k převzetí zboží zpět.

 6.3.    Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího platná ke dni reklamace. Kupující dodá reklamované zboží do tohoto místa na vlastní náklady. Zboží nelze zaslat „na dobírku“.

 6.4.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména že

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,kterou zákazník písemně doložil a objednal.
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů
e) že je vyrobena dle parametrů, určených kupujícím, které písemně objednal
f) zboží značené s patinou nebo speciální úpravou nelze reklamovat pro zestařený vzhled, jelikož je součástí výrobků
g) vady způsobené dopravou nepodléhají opravám do 30-ti denní lhůty

 6.5.    Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 6.2. může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.6.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.7.  Potvrzuji, že jsem se seznámil s tímto typem nábytku : DŘEVĚNÝ NÁBYTEK


7.       Ochrana osobních údajů

7.1.    Informace o zákaznících (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony EU a rady  2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně osob  s ohledem na zpracování osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (CDPR). Správcem Vašich údajů je The Nation s.r.o. a jsou určeny jen k obchodním transakcím spojeným s dodávkou.

 7.2.    Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.3.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.4.    Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 
8.      Závěrečná ustanovení

8.1.    Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

8.2.    Veškeré obrázky a texty na www.silent-time.cz je zakázáno kopírovat a jinak používat bez předchozího souhlasu provozovatele obchodu.

8.3.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu obchodních podmínek, avšak všechny starší verze obchodních podmínek jsou u prodejcem archivovány a kupující si je může vyžádat e-mailem.

 

 * Zboží NA ZAKÁZKU je zboží označeno v nabídce, zde můžete volit nabízené položky a úpravy

Pokud máte zájem o zboží NA ZAKÁZKU s atypickými rozměry, tj. jinými než jsou uvedeny o produktu, kontaktujte nás. Vždy se jedná o tentýž výrobek jen s požadovanými parametry

Pokud máte zájem o zboží NA ZAKÁZKU s konkrétními požadavky daného výrobku, které se netýkají parametrů, ale zcela jiné provedení, kontaktujte nás. Návrh nábytku je pak individuální na základě požadavku.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6.2.2023